Strona głównaNaukaCentralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) powstał w 1950 roku, obecnie dysponuje infrastrukturą naukowo-badawczą na powierzchni ok. 20 tys. m2 i prowadzi działalność w siedzibie głównej oraz w Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska Tech-Safe-Bio w Warszawie, a także w Łodzi, gdzie działa Zakład Ochron Osobistych. Jest wiodącą w Polsce i Europie jednostką naukową zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy, zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest realizacja badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

W wyniku parametrycznej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, Instytut posiada obecnie kategorię A (w grupie nauk ścisłych i inżynieryjnych). Dysponuje zespołem wysoko wykwalifikowanej kadry o bogatym doświadczeniu w obszarze bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, która reprezentuje wiodące dyscypliny naukowe: chemię, ochronę środowiska, nauki o zarządzaniu, biologię medyczną, medycynę, pedagogikę, psychologię, automatykę i robotykę, biocybernetykę, biomedycynę, elektrotechnikę, inżynierię chemiczną, materiałową i środowiska oraz mechanikę i włókiennictwo.

Oprócz zakładów naukowo-badawczych, w Instytucie działają inne wyspecjalizowane komórki organizacyjne: Ośrodek Promocji i Wdrażania, zajmujący się promocją i upowszechnianiem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, realizując m.in. kampanie społeczne (w tym krajowe edycje europejskich kampanii informacyjnych), krajowe oraz międzynarodowe konferencje i seminaria, konkursy plastyczne, fotograficzne i filmowe. Ośrodek koordynuje działania związane z aktywnością struktur sieciowych działających przy Instytucie, tj. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB oraz Sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych.

Instytut realizuje międzynarodowe projekty B+R, współpracuje z instytucjami, takimi jak Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz prowadzi Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Posiada również duże doświadczenie w upowszechnianiu wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wdrażaniu do praktyki społeczno-gospodarczej. Uczestniczy w branżowych targach i przedsięwzięciach wystawienniczych.

Co roku nowe innowacyjne rozwiązania i wyroby opracowane przez kadrę naukową CIOP-PIB zdobywają wyróżnienia w międzynarodowych konkursach wynalazków i innowacji.  Dobrym przykładem jest półmaska filtrująca najwyższej klasy ochrony FFP3 NR MB-CYTO do ochrony układu oddechowego przed cytostatykami. To grupa leków stosowanych w walce z chorobami nowotworowymi, wykorzystywanych w chemioterapii, które wykazują dużą skuteczność, z drugiej strony powodują poważne skutki uboczne.

Opracowany wyrób jest półmaską najwyższej klasy ochrony FFP3 NR, stanowiącą kompletny sprzęt ochrony układu oddechowego jednokrotnego użycia. Łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, ma wysoką skuteczność filtracji (99,6%) i niskie opory oddychania. Posiada zawór wydechowy, który zmniejsza stężenie CO2 i wilgotność wewnątrz czaszy. W 2019 r. produkt zgłoszono do konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2019”, którego organizatorem jest Naczelna Organizacja Techniczna NOT. Zdobył najwyższą nagrodę – Złoty Laur. W tym samym roku wyrób został wdrożony do produkcji.

Warto podkreślić, że opracowania Instytutu odpowiadają na potrzeby szeroko rozumianego obszaru ochrony pracy, czyli bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Często nowe wyroby mają charakter bezkonkurencyjny, gdy na rynku brakuje podobnych, zweryfikowanych w zastosowaniu rozwiązań technicznych lub organizacyjnych. Przykładem takiego opracowania jest ekologiczny układ uniepalniający do zastosowania w żywicy epoksydowej. Jest to absolutnie nowatorski układ uniepalniający do zastosowania w tworzywach sztucznych, który powstał na bazie surowca odnawialnego oraz opracowanego w Instytucie uniepalniacza. Skład układu uniepalniającego stanowią surowiec roślinny o charakterze odpadowym, w postaci łupin jednego z gatunków orzecha oraz opracowany uniepalniacz, będący pochodną aminokwasu, które po wprowadzeniu do polimeru i poddaniu go działaniu płomienia, powodują tworzenie na jego powierzchni warstwy hamującej spalanie materiału. W rezultacie żywica epoksydowa modyfikowana nowatorskim układem uniepalniającym charakteryzuje się większą stabilnością termiczną, a także znacznie ograniczoną palnością i emisją dymów w porównaniu do niemodyfikowanej żywicy epoksydowej czy żywicy zawierającej komercyjny uniepalniacz, co oznacza zmniejszenie zagrożenia pożarowego i strat materialnych. Równie ważny jest ekologiczny aspekt rozwiązania, jako  że umożliwia ono zredukowanie wydzielania toksycznych i niebezpiecznych produktów rozkładu na rzecz nietoksycznego CO2.

Rozwiązanie opracowane w Instytucie zostało zaprezentowane w konkursie innowacji i wynalazków w ramach 119. Międzynarodowych Targów Wynalazków Concours Lépine 2020 w Paryżu, gdzie zostało nagrodzone złotym medalem. Ponadto jury Konkursu Naczelnej Organizacji Technicznej im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności 2020″ wyróżniło projekt najwyższą nagrodą – Złotym Laurem.

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym prowadzone są także prace w niezwykle dynamicznie rozwijającym się obszarem tzw. innowacji społecznych, których celem uniwersalnym jest polepszenie jakości życia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został opracowany i wdrożony tzw. Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Inicjatywa ta ma za zadanie wspieranie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych (ON) a tym samym zapobieganie ich społecznemu wykluczeniu.  We współpracy z partnerami społecznymi na terenie całego kraju powstał „model” rozumiany jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego środowiska pracy, obejmujący publikację – dokument strategiczny, poradniki dla pracodawców, interaktywne narzędzia: kalkulator korzyści, jakie uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem ON, aplikację do oceny stanowiska pracy pod kątem dostosowania środowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową lub intelektualną oraz interaktywną aplikację w technice rzeczywistości wirtualnej do tworzenia środowiska pracy biurowej, czyli narzędzie wspomagające projektowanie stanowiska pracy.

Opracowane rozwiązanie dostępne jest do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej www.ciop.pl/model_wsparcia_ON. Rozwiązanie zostało zaprezentowane w konkursie innowacji i wynalazków w ramach 119. Międzynarodowych Targów Wynalazków Concours Lépine 2020, gdzie zostało nagrodzone złotym medalem. Ponadto jury Konkursu „Laur Innowacyjności 2020” wyróżniło projekt najwyższą nagrodą – Złotym Laurem.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi działalność w obszarze ochrony pracy i zdrowia pracowników, a jednym z jej ważniejszych kierunków jest upowszechniane tej tematyki w celu podnoszenia kultury bezpieczeństwa i świadomości w zakresie stosowania bezpiecznych rozwiązań w środowisku pracy oraz  właściwych wzorców zachowań. Równocześnie kładzie się nacisk na budowanie wizerunku instytucji jako nowoczesnej i innowacyjnej, co bez wątpienia służyć ma  skuteczniejszej promocji społecznie ważnych idei, szczególnie na bezpieczeństwo i zdrowie człowieka, w celu zdobycia dla nich akceptacji odbiorców. Dla jak największej skuteczności działań wykorzystywane są wybrane narzędzia promocyjne o zasięgu krajowym i zagranicznym: przedsięwzięcia takie jak np. targi, wystawy, konferencje; publikacje i multimedia o charakterze popularyzującym bezpieczeństwo pracy, media społecznościowe i strony internetowe. Stosowane są różnorodne i atrakcyjne formy przekazu, aby prowadzone działania edukacyjne równocześnie budowały zaufanie do Instytutu, co jest elementem niezbędnym, aby promocja propagowanych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy była skuteczna i dobrze odbierana. Od kilkunastu lat w ramach działalności promocyjnej Instytutu są organizowane kampanie społeczne poświęcone tematyce bezpieczeństwa pracy. Od 2002 r., pełniąc rolę Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Instytut jest organizatorem krajowych edycji europejskich kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Od roku 2008 Instytut organizuje także roczne, ogólnopolskie kampanie społeczne dotyczące tematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, specjalnie przygotowywane z myślą o potrzebach polskich przedsiębiorstw.

Instytut czynnie wspiera resort rodziny i polityki społecznej w realizacji zadań państwa w obszarze kształtowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Jest koordynatorem i realizatorem programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, który został ustanowiony w 2007 r. Uchwałą Rady Ministrów Nr 117/2007.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Instytutu (www.ciop.pl) i odwiedzenia naszych laboratoriów w Warszawie. Wirtualna wycieczka dostępna jest pod adresem: https://vr360.pl/projekty/ciop/

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY