Minister edukacji i nauki ustanowił nowy program „Nauka dla Społeczeństwa”

Fot. Fotolia

Od 100 tys. do 2 mln zł dofinansowania będą mogły dostać projekty, wzmacniające współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem, w ramach nowego programu „Nauka dla Społeczeństwa” ustanowionego przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

„W obszernym katalogu programów naukowych proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki brakowało dotychczas inicjatywy, która swoim zakresem obejmowałaby tak szerokie spektrum zagadnień badawczych kluczowych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju” – mówi szef MEiN, cytowany w informacji o ustanowieniu programu, opublikowanej na stronie internetowej resortu.

„Zakres tego programu został tak dobrany, by podkreślić wzajemne zależności i korzyści w obszarach nauka – innowacyjność – gospodarka. Stawiamy w ten sposób na poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz promowanie innowacyjności w badaniach naukowych” – dodaje Czarnek.

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach.

Pierwszy z nich to „Doskonałość naukowa” – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego.

Drugi filar to „Nauka dla innowacyjności” – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

Trzeci filar to „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

W ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” dofinansowanie na realizację projektów, mogą uzyskać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, inne podmioty prowadzące działalność naukową oraz inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki.

Nabór wniosków do programu zostanie otwarty w sierpniu 2021 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl.

Dokument „Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą +Nauka dla Społeczeństwa+ i naborze wniosków” został opublikowany w czwartek na stronie internetowej MEiN.

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl